null

Pozarządownik szkolny 3.0 (2020-2021); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Termin składania
06.08.2020 18:00
 
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 – 2021 zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „Pozarządownik szkolny 3.0” oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Pozarządownik szkolny 3.0 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl do dnia 6 sierpnia 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2020 roku do godz. 16.00 w kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3, 00-056 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: kancelaria ogólna Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (liczy się data wpływu do kancelarii). Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres ktylkowska@um.warszawa.pl. Prezydent zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego lub elektronicznego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (nr telefonu 22 443 35 44, 22 443 35 47, 22 443 35 23 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: