null

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy, w szczególności Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020, zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2020 oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy, w szczególności Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2020-01-07T16:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020, zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2020 oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy, w szczególności Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 07.01.2020 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2020 roku do godz. 16.00 osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Targówek  m.st. Warszawy lub w Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy
    ul. Kondratowicza 20, 4 piętro, pokój 433 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Marta Tarasiuk-Wścieklicka, nr telefonu 22 44 38 647 od poniedziałku do piątku,  w godz. 8.00 – 16.00 ).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: