null

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Funkcję Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy pełni od maja 2016 roku Ewa Kolankiewicz.

Do głównych zadań Pełnomocnika, określonych w Zarządzeniu Nr 688/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 maja 2016 roku, należy:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 2. realizowanie polityki Miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi (Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020, Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji pozarządowych do roku 2020 oraz Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009-2020);
 3. rola mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Miastem w sytuacjach konfliktowych;
 4. koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 5. ujednolicanie procedur poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji;
 6. współpraca z ciałami dialogu obywatelskiego, określonymi w rocznych programach współpracy;
 7. przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy (ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie) oraz uchwał i zarządzeń w zakresie współpracy
 8. z organizacjami pozarządowymi;
 9. współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych;
 10. prowadzenie internetowego rejestru dotacji;
 11. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (pomoc społeczna, zdrowie, kultura, edukacja, sport, ochrona środowiska) oraz umieszczanie ich na stronie internetowej Miasta;
 12. reprezentowanie Urzędu m.st. Warszawy na konferencjach, spotkaniach itd. dotyczących problematyki sektora pozarządowego;
 13. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi.

Obsługę organizacyjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

Pełnomocnik w zakresie swojej działalności podlega bezpośrednio Prezydentowi m.st. Warszawy.

Załączniki: