null

Otwarty konkurs ofert ogłoszony przez PARPA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 26 lutego 2007 roku można składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Do 26 lutego 2007 roku można składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

ZDANIE 3.1Prowadzenie ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi pijących alkohol i ich rodziców.
ZADANIE 3.2Działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku młodzieży”
ZADANIE 4.1Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym

Zadanie 3.1. Prowadzenie ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi nadużywających alkoholu i ich rodziców.

Cel: rozbudowa systemu wsparcia, interwencji i pomocy dla młodych ludzi nadużywających alkoholu oraz ich rodziców.

Adresaci: rodzice dzieci pijących alkohol, młodzi eksperymentujący ze środkami psychoaktywnymi, osoby współuzależnione.

Opis działania: prowadzenie ogólnopolskiego telefonu dla rodziców dzieci pijących i nadużywających alkoholu, telefon czynny minimum 5 dni w tygodniu, minimum 6 godzin dziennie, konsultacje i poradnictwo w sprawach związanych z współuzależnieniem, kierowanie do placówek specjalizujących się w pracy z młodymi ludźmi eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi; promocja numeru telefonu.

Czas i miejsce realizacji: zadanie realizowane do końca 2007 r. ; wybór miejsca realizacji zadania należy do oferenta.

Wskaźniki ewaluacji realizacji zadania: podmiot ubiegający się o dotację określi sposób ewaluacji realizacji zadania.

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę także:
- kompetencje osób dyżurujących w zakresie udzielania pomocy w ramach telefonu zaufania;
- doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć;
- posiadanie ogólnopolskiej bazy danych z adresami placówek udzielających wsparcia i realizujących programy interwencyjno – terapeutyczne;
- opracowanie planu promocji przedsięwzięcia i realizacji zadań promocyjnych.

Oferta musi obejmować:
-koszty związane z działaniem telefonu;
- koszty materiałów edukacyjnych oraz promocyjnych związanych z prowadzeniem infolinii ;
- koszty związane z obsługą realizacji zadania ;

Kwota zaplanowana na realizację zadania w 2007 r.: 25.000,00 zł
Udzielenie dotacji będzie odbywać się w formie wspierania zadania. Podmiot ubiegający się o dotację powinien posiadać własne środki w wysokości min. 25% kosztów realizacji zadania.
W poprzednim roku PARPA przeznaczyła na realizację tego zadania 25.000,00 zł.


Zadanie 3.2: Działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku młodzieży

Cel: Promowanie trzeźwości i ograniczanie spożycia alkoholu przez młodzież

Adresaci: młodzi ludzie i ich wychowawcy, organizacje młodzieżowe, środowiska abstynenckie.

Opis działania:
Podejmowanie różnorodnych działań profilaktycznych animujących środowisko młodzieży w zakresie wspierania abstynencji (np.: wydawanie materiałów edukacyjnych, biuletynu dla określonego środowiska, organizacja szkoleń, kampanii, warsztatów, konferencji, itp.). Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg ogólnopolski bądź ponadregionalny i dotyczyć szkód wynikających z picia alkoholu, umiejętności zabawy bez alkoholu, rozwijania projektów profilaktycznych realizowanych przez młodzież dla rówieśników. W przypadku programów autorskich, pilotażowych, nowatorskich akceptowane będą również programy o charakterze lokalnym. Pożądane byłoby, aby przedsięwzięcie objęło swym zasięgiem min. 50 osób.
Istotnym elementem przedsięwzięcia powinno być aktywizowanie odbiorców działania (liderów, animatorów) do podejmowania przez nich projektów środowiskowych o charakterze profilaktycznym i skierowanych do rówieśników

Oferta musi zawierać:
- Preliminarz przedsięwzięcia;
- Szczegółowo opisany plan/program przedsięwzięcia;
- Informację o osobach realizujących, wraz z podaniem ich kwalifikacji;
- Informację o dotychczas realizowanych działaniach z powyższego zakresu.

Czas i miejsce realizacji: wybór miejsca realizacji zadania należy do oferenta; Dotacja przeznaczona będzie na zadania realizowane całorocznie lub okresowo do końca 2007 r.

Wskaźniki i zasady ewaluacji realizacji zadania:
Podmiot ubiegający się o dotację określi sposób ewaluacji realizacji zadania.

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo podziału środków pomiędzy kilka podmiotów.

Kwota zaplanowana na realizację zadania w 2007r.: 25.000,00 zł.
Udzielenie dotacji będzie odbywać się w formie wspierania zadania. Podmiot ubiegający się o dotację powinien posiadać własne środki w wysokości min. 30% kosztów realizacji zadania.
W poprzednim roku PARPA przeznaczyła na realizację tego zadania 34 576,00 zł.


Zadanie 4.1 Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Cel: Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym

Adresaci: szkolenie przeznaczone jest dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym lub przygotowujących się do takiej pracy.
Opis działania:
Szkolenie powinno obejmować min. 100 godzin dydaktycznych.

Podmiot podejmujący się realizacji szkolenia powininen:
- Posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń dla wychowawców świetlic pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym;
- Posiadać uprawnienia placówki doskonalenia nauczycieli.

Oferta musi zawierać:
- Preliminarz szkolenia;
- Program szkolenia z rozbudowanym konspektem zajęć (opis ok. 18 tys. znaków);
- Informację o osobach realizujących program wraz z podaniem ich kwalifikacji;
- Informację o dotychczas realizowanych szkoleniach z powyższego zakresu;
- Dokument potwierdzający wpis podmiotu/placówki do rejestru właściwego Kuratora Oświaty.

Czas i miejsce realizacji szkolenia:
Dotacja przeznaczona będzie na zadania realizowane całorocznie lub okresowo do końca 2007 r.

Wskaźniki ewaluacji zadania:
Podmiot ubiegający się o dotację określi sposób ewaluacji realizacji/efektywności szkolenia.

Kwota zaplanowana na realizację zadania w 2007r.: 80.000,00 zł.
Szkoleniem powinno zostać objęte min. 80 osób. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej na mniejszą ilość uczestników, nie mniejszą jednak niż 30. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego podmiotu i podziału środków na realizację zadania.
Dotacja będzie przeznaczona w szczególności na prowadzenie zajęć dydaktycznych. Zleceniodawca nie będzie finansował kosztów pobytu uczestników szkolenia.
Udzielenie dotacji będzie odbywać się w formie powierzenia zadania.
W poprzednim roku PARPA przeznaczyła na realizację tego zadania 73 780,00 zł

Oferty wraz z załącznikami należy składać w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem z nazwą zadania: „Oferta konkursowa na zadanie:
ZADANIE 3.1 Prowadzenie ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi nadużywających alkoholu i ich rodziców.
lub
ZADANIE 3.2 Działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku młodzieży”
lub
ZADANIE 4.1 Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Państowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Szańcowa 25
01- 458 Warszawa

Więcej informacji: www.parpa.pl