null

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie tzw. wkładów własnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już po raz drugi ogłoszony został w m.st. Warszawa otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych. Nie dla wszystkich jasne są zasady dotyczące tego konkursu, dlatego też w zrozumiały sposób postaramy się przedstawić jego założenia.

Już po raz drugi ogłoszony został w m.st. Warszawa otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych. Nie dla wszystkich jasne są zasady dotyczące tego konkursu, dlatego też w zrozumiały sposób postaramy się przedstawić jego założenia.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w latach 2010-2012 zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych, objętych zakresem § 28 programu współpracy m.st. Warszawy w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Zarządzenie Nr 3853/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2009 r.

Załącznik do Zarządzenia - Ogłoszenie

Informacja finansowa, oświadczenie oferenta oraz oświadczenie dla podmiotów kościelnych o braku konieczności sporządzania sprawozdania finansowego

Wyobraźmy sobie oto taką sytuację. Pewna organizacja pozarządowa stara się o dofinansowanie projektu, który zamierza realizować w latach 2010-2011 na rzecz mieszkańców Warszawy, z funduszu zagranicznego, którego nazwiemy funduszem Z. Koszt całości projektu wynosi 100, a organizacja musi wykazać 30% wkładu własnego. Niestety tak się składa, że dysponuje tylko 20%. Brakuje jej więc 10%. Skąd je wziąć?

Składając ofertę na ww. otwarty konkurs ofert organizacja może otrzymać z budżetu m.st. Warszawy środki finansowe na dofinansowanie realizacji tego zadania, a mówiąc prościej, na dofinansowanie wkładu własnego do zadania realizowanego ze środków pozabudżetowych, czyli w tej sytuacji z funduszu Z.

W tym miejscu wymaga wyjaśnienia termin środki pozabudżetowe. Należy je rozumieć jako środki finansowe pochodzące z funduszy:

 1. Unii Europejskiej,
 2. strukturalnych,
 3. innych państw i organizacji międzynarodowych,
 4. polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
 5. podmiotów komercyjnych.

Ale uwaga, środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu samorządu oraz państwa, z wyjątkiem środków wskazanych w pkt. 1-3. Środki finansowe uzyskane np. z ministerstwa, PEFRON-u, urzędu marszałkowskiego czy m.st. Warszawy (konkurs przeprowadzany przez inne biuro lub dzielnicę) NIE SĄ ŚRODKAMI POZABUDŻETOWYMI.

O czym warto pamiętać ubiegając się o dotację w tym konkursie ze środków m.st. Warszawy?

 • organizacja musi dołączyć do oferty projekt wniosku lub wniosek o dotację ze środków pozabudżetowych;
 • zakres realizowanego zadania musi zawierać się w § 28 programu współpracy m.st. Warszawy w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • zadanie w całości lub w części musi być skierowane do mieszkańców m.st. Warszawy, ale jeśli tylko w części, to o dofinansowanie można ubiegać się tylko na część zadania, której odbiorcami będą warszawiacy;
 • zadanie musi być realizowane w latach 2010-2012, co oznacza, że dofinansowanie można uzyskać na zadanie realizowane np. w roku 2010, jaki w na przełomie 2011 i 2012. Jeśli realizacja zadania zostanie zaplanowana na lata 2012-2013, to złożyć ofertę można jedynie na tę część, która będzie realizowana w 2012 roku, reasumując - 2012 roku przekroczyć nie wolno;
 • wypłata dotacji ze środków m.st. Warszawy nastąpi dopiero wówczas, gdy organizacja przedstawi umowę zawartą na realizację zadania ze środków pozabudżetowych;
 • wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim, a w przypadku dokumentów w językach obcych, muszą być one przetłumaczone na język polski (tłumaczenie zwykłe);
 • oferty można składać do 15 każdego miesiąca, począwszy od 15 listopada 2009 roku do 15 stycznia 2012 roku, czyli co miesiąc złożone oferty będą rozpatrywane, a pozytywnie zaopiniowane projekty uzyskają dofinansowanie.

Wracając do naszego przykładu, jak w takim razie przedstawić ten projekt w ofercie? Obowiązkowym załącznikiem do oferty jest projekt wniosku lub wniosek, który organizacja składa ubiegając się o dotację ze środków pozabudżetowych. Znajduje się tam opis całości projektu. W ofercie składanej na otwarty konkurs ofert zależy zaprezentować jedynie działania realizowane w latach 2010-2012 i skierowane do mieszkańców m.st. Warszawy.

W kosztorysie ofertowym finansowym wkładem własnym organizacji będą środki uzyskane z funduszy zewnętrznych i z innych źródeł, oprócz budżetowych (czyli w naszym przykładzie 70 + 20) , natomiast brakująca kwota do wkładu własnego organizacji w ramach funduszu zewnętrznego (w naszym przykładzie 10) stanowić będzie wnioskowaną kwotę dotacji ze środków m.st. Warszawy.

Oczywiście powyższe wyjaśnienia mogą okazać się niewystarczające, dlatego też pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy bardzo chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące tego konkursu. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numer (0-22) 33-87-132 lub osobistego (ul. Senatorska 27, pokój nr 1.35 na I piętrze).

Jednocześnie prosimy o dokładne zapoznanie się z wyżej zamieszczonym ogłoszeniem konkursowym i zawartymi w nim wymaganiami, zwłaszcza tymi dotyczącymi składanej dokumentacji. Czasami drobne przeoczenie lub niedopatrzenie powoduje, że ciekawy projekt nie jest opiniowany pod względem merytorycznym, gdyż wcześniej nie spełnił wymagań formalnych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, pracownicy Centrum, na wniosek organizacji, mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym przed jej złożeniem.

Załączniki: