null

Oświadczenie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Oświadczenie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie medialnych zarzutów dotyczących współpracy niektórych organizacji pozarządowych z Urzędem m.st. Warszawy.

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem społecznym, zasiadają w niej przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta, Rady Miasta i organizacji pozarządowych. Pozarządowa część Rady, stanowiąca połowę jej składu,  wybierana jest w drodze powszechnego głosowania, w którym może wziąć udział każda organizacja pozarządowa prowadząca działania w Warszawie.

Naszą rolą jest opiniowanie, doradzanie i monitorowanie działań należących do sfer pożytku publicznego, w szczególności tych działań, które dotyczą współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi. Współpraca finansowa miasta z organizacjami  pozarządowymi opiera się na "Ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie", oraz dokumentach prawa miejscowego m.in. "Programie współpracy m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi" i "Procedurze konkursowej". Podstawową formą współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi są otwarte konkursy ofert i tzw. małe granty. Przygotowywanie konkursów a także ich rozstrzyganie odbywa się w Warszawie z udziałem organizacji pozarządowych. W roku 2017 m.st Warszawa planuje zlecić organizacjom realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów i małych grantów przeznaczając na ten cel 140 mln. złotych . Zgodnie z przyjętym w zeszłym roku „Programem Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020” kwota ta ma z każdym rokiem systematycznie wzrastać.

Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych poprzez zlecanie im tych zadań w trybie konkursu  lub  zakupu usług od organizacji prowadzących odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą,  stanowi bezpośredni wyraz realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości.

Jako Warszawska  Rada Działalności  Pożytku Publicznego dokładamy starań aby współpraca Urzędu i organizacji pozarządowych była transparentna, uczciwa i efektywna.  W sytuacjach problematycznych podejmujemy działania monitorujące i interweniujemy. Przedstawione ostatnio w mediach informacje na temat współpracy niektórych organizacji z Urzędem m.st. Warszawy wywołały nasze głębokie oburzenie. Po pierwsze ze względu na fakt, że godzą one w fundamentalną dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zasadę pomocniczości poprzez formułowanie jako zarzut informacji, że organizacje pozarządowe otrzymują środki publiczne na realizację zadań publicznych. Po drugie - ponieważ sugerują stronniczość, uznaniowość i preferowanie pewnych organizacji kosztem innych w przyznawaniu dotacji,  co podważa wypracowane przez wiele lat procedury transparentnego, opartego na przepisach prawa i monitorowanego przez nas ich podziału. Informacje przekazywane w mediach opinii publicznej nie są oparte na faktach oraz nie były konfrontowane z przedstawicielami Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Jako komentarz do metaprzekazu, który kryje się za doniesieniami medialnymi chcemy wyrazić pogląd, że demokratyczne, pluralistyczne i obywatelskie społeczeństwo, które od lat staramy się budować, oznacza prawo do funkcjonowania w przestrzeni publicznej, także w organizacjach pozarządowych, wielu światopoglądów. Nie jednego, uznanego aktualnie za słuszny. Gdyby tak miało być stalibyśmy się, jako społeczeństwo, bardzo ubodzy.