null

Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenie 10-ciu mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy;Biuro Pomocy i Projektów Społecznych(2021-2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
22.12.2020 17:00
Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zaprasza do składania ofert Nazwa zadania konkursowego: Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenie 10-ciu mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22 grudnia 2020 roku do godz. 16:00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Patrycja Rogala , nr telefonu 22 443 14 46, od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00).

 

Zarządzenie nr 1394/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Załączniki 1-3 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 1479/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 20/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

 

Załącznik do ogłoszenia wyników

 

 

Odnośniki:

Załączniki: