null

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
28.12.2020 17:00
Etap konkursu:
Rozpatrywany
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.12.2020 roku do godz. 16:00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów, ul. Wiśniowa 37 pok. 206, nr telefonu 22 443 67 91 od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 14:00).

Informacja uzupełniająca dotycząca ogłoszenia konkursowego: paragraf 2 ust. 5 Oferenci, którzy: 1. nie są podatnikami podatku VAT lub 2. są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, przedstawiają w ofercie koszty brutto. Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego i realizacja zadania publicznego określonego w ofercie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto. W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

paragraf 5 ust. 2 Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty lub w formie papierowej, o ile wynika to z ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 311/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 958/2021 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 311

Tekst ujednolicony zarządzenie

Tekst ujednolicony załącznik

Zarządzenie nr 1942/2021 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 311

 

Załączniki: