null

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 r.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursus

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa zadania konkursowego: Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 r.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-12-27T16:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 r.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 27.12.2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2019 roku do godz. 12:00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy
    Pl. Czerwca 1976 r. Nr. 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, pok. 341, nr telefonu 22 44 36 172, 22 44 36 173, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -11:00, 13:30-15:30).

 

 

 

Odnośniki:

Załączniki: