null

Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego:. Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Etap konkursu:
Rozpatrywany
Termin składania
2020-03-04T16:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.  

Nazwa zadania konkursowego:

Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2020 roku


 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 04.03.2020 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2020 roku do godz. 15:30
  Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy
  ul. Modlińskiej 197 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców,
  ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Roman Stachurski, nr telefonu 22 32 54 205, Ewelina Barczak, nr telefonu 22 32 54 206, od poniedziałku do piątku,  w godz. 09:00 – 15:00).

Załączniki: