null

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 roku.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego:. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 roku.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-04-05T16:00:00
Kategoria konkursu:
Edukacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe  m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019  zadania publicznego z zakresu działalności  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 roku.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 5 kwietnia 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2019 roku do godz. 16:00  w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy  ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Oświaty i Wychowania, nr tel. 22 443 55 32 lub 22 443 51 56, od poniedziałku  do piątku  w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: