null

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

Etap konkursu:
Rozpatrywany
Termin składania
2019-03-27T15:30:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2019 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego:  Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 27.03.2019 roku do godz.15:30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2019 roku do godz. 15:30​ w Wydziale Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20, pok. 232 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Wydział Edukacji i Wychowania, ul. Kondratowicza 20,  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
 Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Monika Moroz, tel.  22 44 38 654, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-14 ).

 

Załączniki: