null

Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją pn. "V Warszawski Dzień Różnorodności"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją pn. „V Warszawski Dzień Różnorodności”.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-01-14T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją pn. „V Warszawski Dzień Różnorodności”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14 stycznia 2019 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku do godz. 16.00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 w Warszawie  lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).
    Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty. 
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Michał Mazur, Kamila Wróblewska, Bernadeta Włoch-Nagórny, nr telefonu +48224433409, +48224433233, +48224430298, w godz. 9-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: