null

Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Informacje dodatkowe: Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 4 stycznia 2021 r. do godz. 16.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Jurzyńska, nr telefonu 224439241, od poniedziałki do wtorku w godz. 8.00-16.00).
 
Zarządzenie nr 277/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników
 
Załącznik do ogłoszenia wyników

Załączniki: