null

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2020 – 2021: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
30.10.2020 17:00
 
Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2020 – 2021 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 30 października 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2020 do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).UWAGA: Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres Sekretariat.BSiR@um.warszawa.pl. Prezydent zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych w zakresie zadania konkursowego: ­ Marcin NOWOCIEŃ – pok. 1139, tel. 22 44-324-74 ­ Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82 ­ Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70 ­ Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73 ­ Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90 ­ Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67 ­ Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88 w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna): ­ Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82 ­ Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70 ­ Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90 ­ Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73 ­ Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67 ­ Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

 

Odnośniki:

Załączniki: