null

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2017 - 2018; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 i 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2017 - 2018.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2017-10-26T16:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 i 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:
Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2017 - 2018

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
    z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login​ do dnia 26 października 2017 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 roku do godz. 15.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych

w zakresie zadania konkursowego:

­   Marcin NOWOCIEŃ                        – pok. 1139,    tel. 22 44-324-74 

­   Katarzyna TWARDOWSKA                       – pok. 1139,    tel. 22 44-324-82

­   Katarzyna KLIMEK                         – pok. 1139,    tel. 22 44-324-70

­   Katarzyna NOWAK                         - pok.   1139,   tel. 22 44-324-73

­   Monika SZYBILSKA                       - pok.   1139,   tel. 22 44-324-90

­   Karolina ZOWCZAK                                   - pok.   1139,   tel. 22 44-324-67

 

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

­  Katarzyna TWARDOWSKA         – pok.  1139,   tel. 22 44-324-82

­  Katarzyna KLIMEK                       – pok.  1139,  tel. 22 44-324-70

­  Monika SZYBILSKA                    - pok.   1139,   tel. 22 44-324-90

­  Katarzyna NOWAK                                   - pok.   1139,   tel. 22 44-324-73

­  Karolina ZOWCZAK                     - pok.   1139,   tel. 22 44-324-67

 

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00 oraz 13:00 – 15:30

 

Odnośniki:

Załączniki: