null

Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-12-19T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w 2017 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów
oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci
 i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login  do dnia 19 grudnia 2016 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: al. KEN 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Oświaty i Wychowania, nr telefonu 22/ 443 75 13 lub 22/ 443 72 10 od wtorku  do piątku  w godz. 10 - 11).

 

Odnośniki:

Załączniki: