null

Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursus

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-03-25T16:00:00
Kategoria konkursu:
Edukacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 25 marca 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2019 roku do godz.14:00 w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02 – 495 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
  o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, pok. 304,
  nr telefonu 22 443 61 15, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00 ).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: