null

Organizacja integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
23.12.2020 17:00
 
Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert Nazwa zadania konkursowego: Organizacja integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 23 grudnia 2020 roku do godz. 16.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych w zakresie zadania konkursowego: • Marcin NOWOCIEŃ - pok. 1139, tel. 22 44-324-74 • Katarzyna TWARDOWSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-82 • Katarzyna KLIMEK - pok. 1139, tel. 22 44-324-70 • Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90 • Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67 • Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73 • Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88 w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna): • Katarzyna TWARDOWSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-82 • Katarzyna KLIMEK - pok. 1139, tel. 22 44-324-70 • Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90 • Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67 • Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73 • Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

 

Odnośniki:

Załączniki: