null

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-12-28T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja  imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 28.12.2016 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2016 roku do godz. 15:00 w Zespole Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Radomskiej 13/21, 02-323 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.
    Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Zbigniew Najbauer, Julian Cichy - Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa, pokój nr 202, nr telefonu 22 8222861 , od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-15:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: