null

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m. st. w Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2020 roku.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2020-01-02T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020  zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m. st. w Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2020 roku.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 2 stycznia 2020 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 roku do godz. 15:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1. 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
    W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
    o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Magdalena Poreda , nr telefonu 443 69 01, Jacek Sadomski nr telefonu 443 69 02 pok. 307, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: