null

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego:. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-12-23T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona środowiska
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 23 grudnia 2019 roku do godz. 16:00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku do godz. 16:00 w kancelarii Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (XIX piętro, pok. 1903) przy pl. Bankowym 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Jolanta Osiak, tel. 22 44-32-583, Michał Wieteska, tel. 22 44-32-545, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: