null

Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Polityki Zdrowotnej (2020-2022)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
08.07.2020 16:00
 
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dotyczącego opieki nad pacjentami przewlekle chorymi oraz zaprasza do składania ofert Nazwa zadania konkursowego: Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 8 lipca 2020 roku do godz. 14.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2020 roku do godz. 16.00 w Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3, lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (liczy się data wpływu do Kancelarii ogólnej). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Katarzyna Kacprowicz, nr telefonu 22 443 07 14, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: