null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Organizacja i promocja Tygodnia Obywatelskiego oraz Pikniku Inicjatyw Obywatelskich, jako wydarzeń towarzyszących VII Ogólnopolskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych. Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące:. a) zadania konkursowego od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.30.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-05-07T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Organizacja i promocja Tygodnia Obywatelskiego oraz Pikniku Inicjatyw Obywatelskich, jako wydarzeń towarzyszących VII Ogólnopolskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych

Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące:

a)      zadania konkursowego od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.30

 • telefonicznie pod numerem 22 443 34 36;
 • osobiście przy ul. Senatorskiej 27 (po umówieniu się telefonicznie
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej an.malinowska@um.warszawa.pl);

b)      wymogów formalnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 • telefonicznie pod numerami 22 443 34 38 oraz 22 44 33 416,
 • osobiście przy ul. Senatorskiej 27, pok. 139 lub 133.

 

Pytania i odpowiedzi do konkursu:

 1. Czy spot może być finansowany z innych źródeł, wtedy miasto pokryłoby dostosowanie tego spotu do nośników w komunikacji miejskiej (infoscreeny itp.)  i czy w przypadku strony internetowej
  Realizacja spotu lub strony internetowej może by pokryta z wkładu własnego (innych źródeł organizacji) lub (jeśli zostaną przygotowane wcześniej) mogą być wkładem rzeczowym organizacji do realizacji zadania, jednak spot musi być dostarczony w formie dostosowanej do emisji w komunikacji miejskiej wg parametrów, które będą przekazane oferentowi po podpisaniu umowy.

 2. "CKS zobowiązuje się do wsparcia oferenta w zakresie promocji – współpracy z komórkami i jednostkami miejskimi, ekspozycji plakatów B1 na słupach ogłoszeniowych, emisji spotów w komunikacji miejskiej". Czy ten zapis oznacza wsparcie organizacyjne (pośredniczenie w załatwieniu, rozwieszeniu plakatów) czy preferencyjne ceny za ekspozycje, emisję i rozwieszenie plakatów?
  CKS zorganizuje ekspozycję i emisję materiałów dostarczonych przez organizację, w tym po dostarczeniu plakatów – rozwieszenie ich na ok. 150 -200 słupach.

 3. § 1 punkt B czy w związku z tym podczas Pikniku mogą wystawić się inne nie warszawskie organizacje, które będą same opłacały swoje stoiska?
  Na Pikniku mogą wystawić się inne organizacje na zasadach zaproponowanych przez oferenta, jednak koszty ponoszone przez m.st. Warszawę dotyczyć mogą organizacji działających na rzecz mieszkańców Warszawy i warszawskich organizacji. Dopuszczalne jest poniesienie części kosztów promocyjnych i organizacyjnych imprezy niezwiązanych jedynie z organizacjami warszawskimi, ponieważ odbiorcami całości imprezy będą w większości warszawiacy. Propozycja oferenta podlegać będzie ocenie komisji konkursowej.

 4. Jaka musi być proporcja warszawskich organizacji wystawiających się na Pikniku do organizacji spoza Warszawy?
  Organizacje mogą same zaproponować, ile powinno być ich zdaniem stoisk warszawskich organizacji. Liczba ta będzie mogła być oceniania przez komisję konkursową, a przy aktualizacji kosztorysu, przed podpisaniem umowy będzie możliwość jej zmiany. Koszty stoisk ponoszone przez m.st. Warszawę mogą dotyczyć organizacji działających na rzecz mieszkańców Warszawy.

 5. § 1 punkt C – jaka jest definicja pojęcia: lokalny lider?
  Jest to sformułowanie w znaczeniu potocznym - osoba działająca na rzecz danej społeczności lokalnej i animująca, koordynująca te działania. Taki zapis ma na celu wskazanie, że jedna osoba również może zgłosić projekt podczas naboru (niekoniecznie grupa).

 6. - „w przypadku projektów grup nieformalnych i lokalnych liderów, oferent bierze na siebie odpowiedzialność za realizację projektu zgłoszonego w ramach naboru, a rozliczenie nastąpi w oparciu o faktury wystawione na oferenta”.  Czy w związku z tym oferent zobowiązany jest do zorganizowania przedsięwzięcia, które zostało zgłoszone przez grupę nieformalną, a która to grupa wycofała się np. z dnia na dzień z jego realizacji?
  To  powinno zostać  określone w regulaminie – organizacja, jeśli tak zdecyduje, może zapisać, że osoba lub grupa, która zgłosiła projekt, musi brać w nim udział. W praktyce dopuszczalna jest zatem sytuacja, że przedsięwzięcie, z którego wycofa się realizator musi zostać zorganizowane przez oferenta, jeśli oferent określi to w regulaminie.

 7. Przekazanie praw autorskich – o jakie materiały dokładnie chodzi? Np. promocyjne: grafika, logotypy, ulotka, spot, zdjęcia – dokumentacje wydarzeń itp. ?
  Ofert zostanie zobowiązany do przekazania m.st. Warszawie praw autorskich do materiałów i opracowań dotyczących regrantingu. M.st. Warszawa może udzielić oferentowi licencji na korzystanie z tych materiałów. Odnośnie materiałów graficznych, jest to kwestia do ustalenia. Szczegóły zostaną ustalone na etapie przygotowywania umowy z organizacją, której oferta zostanie wybrana w konkursie.

 8. Termin realizacji zadania: Jakie to ma konsekwencje w przypadku, gdy umowa zostanie podpisana np. 5 czerwca np. w przypadku umowy zlecenie z koordynatorem Pikniku? Czy, ta osoba jest zatrudniona na umowę zlecenie i umowa podpisana np. 10 czerwca, czy to oznacza że nie możemy sfinansować wynagrodzenia za dni 1-9 czerwca?
  Organizacja może rozliczyć wydatki, które zostały poniesione od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Wydatki związane z realizacją zadania sprzed tego dnia, nie będą rozliczone, tj. będzie koniczny ich zwrot. W opisanym przypadku, szczegóły zależą od zapisów terminów pracy w umowie zlecenia.

 9. § 1 punkt B " CKS zobowiązuje się do wsparcia oferenta w zakresie rezerwacji terenu na Piknik Inicjatyw Obywatelskich oraz zapewnienia bezprzewodowego internetu na terenie Pikniku." Czy to oznacza, że CKS zapewnia rezerwacje terenu i bezprzewodowy internet podczas Pikniku, czy tylko wspiera oferenta w ich pozyskaniu?
  CKS zapewni rezerwację terenu oraz bezprzewodowy Internet.

 10. Od której będzie możliwe wejście z Piknikiem w niedziele 14 września (rozstawienie namiotów etc.) na Krakowskim Przedmieściu?
  Organizacja może zaproponować godziny, szczegóły zostaną doprecyzowane wspólnie z wybranym oferent oraz z Zarządem Dróg Miejskich.

 

Odnośniki:

Załączniki: