null

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie finansowe Stowarzyszeń kultury fizycznej z m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem konkursu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia działalności szkoleniowej w dyscyplinach sportowych objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie m.st. Warszawy.

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 187.500,00 zł.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie to stowarzyszenia kultury fizycznej i inne, które spełniają następujące warunki:

 1. są organizacją pożytku publicznego zgodne z art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.),
 2. siedzibą stowarzyszenia kultury fizycznej jest m.st. Warszawa
 3. prowadzi działalność szkoleniową na terenie m.st. Warszawy
 4. prowadzi szkolenie w dyscyplinach sportowych objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
 5. złoży oświadczenie, że w chwili przyznawania dotacji nie zalega z zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z przepisów prawa oraz w stosunku do organów podatkowych, Fundacji i Fundatorów
 6. prowadzi działalność statutową od minimum 2 lat.

Wniosek o dotacje powinien zawierać:

 1. nazwę stowarzyszenia kultury fizycznej
 2. dokument potwierdzający rejestrację w KRS lub innym rejestrze stowarzyszeń
 3. oświadczenie, o którym mowa w § 4 kpt. 5
 4. dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia sportowe
 5. program szkolenia związany z okresem tego szkolenia, proponowany okres przyznania dotacji
 6. zobowiązanie do informowania Rady i Zarządu Fundacji o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem dotacji.

Termin i miejsce składania wniosków o dotację:

 1. Wniosek o przystąpienie do konkursu z wymaganymi dokumentami należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nie otwierać Konkurs - Na wsparcie finansowe  Stowarzyszeń kultury fizycznej z m.st. Warszawy i dzielnicy Mokotów”,  w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji tj. do dnia 05.06.2014r.
 2. Adres korespondencyjny na który należy składać wnioski: Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park; 02-511 Warszawa; ul. Merliniego 4. Godziny pracy Fundacji: 8.00 – 16.00.

Informacje dodatkowe:

 1. Warunki wypłaty środków finansowych i rozliczania dotacji
  • dofinansowanie przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy
  • wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi na mocy zawartej umowy pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem kultury fizycznej
  • katalog wydatków, które mogą być pokrywane ze środków z otrzymanej dotacji określa każdorazowo umowa wsparcia finansowego
  • podmioty kultury fizycznej nie mogą ubiegać się o dofinansowanie, gdy suma środków przyznanych z różnych źródeł przekroczy wartość zadania
  • rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi na zasadach i w terminach określonych w umowie.
 2. Cofnięcie przyznanego dofinansowania w przypadku:
  • podmiot nie realizuje programu szkoleniowego
  • otrzymane wsparcie finansowe przeznacza na inne niż statutowe zadania i cele lub zbywa je na rzecz innych podmiotów, a także wykorzystuje w sposób sprzeczny z zawartą umową.


Szczegółowe zasady pozyskania dotacji określa Załącznik do Uchwały nr 192/RF/04.03.2014 r.  Rady Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park, który stanowi integralne wytyczne konkursu www.wodnypark.com.pl.