null

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-31T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
  2. Prowadzenie działań z zakresu pracy pedagogów ulicy/wychowawców podwórkowych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na terenie Dzielnicy Mokotów (na terenie Sielc, Wierzbna, Służewca).
  3. Prowadzenie oddziaływań skierowanych do osób doznających lub/i stosujących przemoc w rodzinie.
  4. Przeprowadzenie programu wsparcia dla osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w związku z problemami depresyjnymi.
  5. Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych dla osób dorosłych doznających przemocy i pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, w celu ochrony ich i ich dzieci przed skutkami życia i wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej.
  6. Przeprowadzenie programu wspierającego rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym.
  7. Przeprowadzenie dla dzieci z placówek oświatowych (przedszkola) oraz pracowników tych placówek programu profilaktycznego w formie warsztatów psychoedukacyjnych podnoszących ważne z punktu widzenia problematyki uzależnień i przemocy kompetencje życiowe i społeczne dzieci, nauczycieli i rodziców.
  8. Realizacja dla młodzieży programu profilaktycznego w formie warsztatów psychoedukacyjnych podnoszących ważne z punktu widzenia problematyki uzależnień i przemocy ich kompetencje życiowe i społeczne (zajęcia pozaszkolne).
  9. Przeprowadzenie w środowisku lokalnym (osiedlowym) programów profilaktycznych (wykorzystujących metody aktywizujące społeczności lokalne) skierowanych do mieszkańców tych środowisk.
  10. Budowanie lokalnego systemu profilaktyki i opieki nad rodziną.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Wiśniowa 37, nr telefonu 22 56 51 925, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: