null

Nabór kandydatów na członków Komitetu Monitorującego PO FI

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fio
fio

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na członków Komitetu Monitorującego PO FIO na lata 2009-2013 reprezentujących stronę pozarządową. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 3 lipca 2009 roku

Minister Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu – Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (KM PO FIO), ogłasza informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków KM PO FIO reprezentujących stronę pozarządową.Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów:

1. organizacje pozarządowe,
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny również na stronie www.pozytek.gov.pl),
2. załączniki:

* CV kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia kandydatów na członków KM PO FIO,
* wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodny ze stanem faktycznym,
* kserokopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego rodzaj i zakres działania organizacji,
* ewentualne rekomendacje osób, instytucji oraz innych organizacji pozarządowych w związku z kandydowaniem do KM PO FIO.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w formie papierowej należy przesłać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem „Komitet Monitorujący PO FIO – nabór”.

Ponadto, formularz zgłoszeniowy oraz CV kandydata należy przesłać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.rybinska@mpips.gov.pl, w temacie e-maila wpisując: „Komitet Monitorujący PO FIO – nabór”.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 3 lipca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Nabór dotyczy łącznie 6 członków KM PO FIO reprezentujących na forum Komitetu organizacje pozarządowe oraz podmioty kościelne i związki wyznaniowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Przed powołaniem KM PO FIO, Rada Działalności Pożytku Publicznego wyrazi opinię o zgłoszonych kandydatach. Ogłoszenie o wynikach naboru członków KM PO FIO zostanie zamieszczone na stronie: www.pozytek.gov.pl.


Dodatkowe informacje:

Formularz zgłoszeniowy, treść zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu – Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, tekst Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 dostępne są na stronie internetowej: www.pozytek.gov.pl w zakładce FIO/PO FIO 2009-2013.

Wszelkich informacji dotyczących naboru kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 udziela Pani Aleksandra Rybińska: tel. (022) 661-14-20, e-mail: aleksandra.rybinska@mpips.gov.pl.

Załączniki: