null

Młodzi zdolni warszawiacy - wsparcie w okresie zmian oświatowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w latach 2017 - 2018 „Młodzi zdolni warszawiacy - wsparcie w okresie zmian oświatowych” oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego:. Młodzi zdolni warszawiacy - wsparcie w okresie zmian oświatowych.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2017-11-13T16:00:00
Kategoria konkursu:
Edukacja
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w latach 2017 - 2018 „Młodzi zdolni warszawiacy - wsparcie w okresie zmian oświatowych” oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego:

Młodzi zdolni warszawiacy - wsparcie w okresie zmian oświatowych

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
    z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem: https://witkac.pl/Account/Login do dnia 13 listopada 2017 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 roku do godz. 16.00 w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu). Na wygenerowanym potwierdzeniu złożenia oferty, w górnym prawym rogu odręcznie, należy dopisać jakiego obszaru zadania dotyczy składana oferta, oznaczając to według numeracji zawartej w  Informacji dotyczącej zadania, np. 1 c.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Górskiego 7, pokój 404, nr telefonu
    22 443-35-33, 22 443-33-544, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: