null

Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w latach 2019 - 2020 „Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo” oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-05-06T16:00:00
Kategoria konkursu:
Edukacja
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w latach 2019 - 2020 „Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo” oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdaniaz wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 6 maja 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2019 roku do godz. 16.00 w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu). Na wygenerowanym potwierdzeniu złożenia oferty, w górnym prawym rogu, odręcznie, należy dopisać NAUKOWO 2019.Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Edukacji Urzędu
  m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Górskiego 7, pokój 404, nr telefonu
  22 443-36-37, 22 443-33-544, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: