null

Miasto w dialogu z 3 sektorem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawa zaprasza na

Miasto w dialogu z 3 sektorem,

czyli cykl warsztatów i debat na temat zmiany struktury dialogu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi

„Miasto w dialogu z trzecim sektorem” realizuje jeden z celów Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi do 2020 roku, czyli wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego. Taka publiczna debata jest także wpisana w Programie współpracy m.st. Warszawa w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi jako priorytetowe zadanie publiczne na 2016 rok (par. 6, pkt 2). Oba dokumenty były wypracowywane i konsultowane z przedstawicielkami i przedstawicielami warszawskich organizacji pozarządowych i ciał dialogu.

Rozwiązania wypracowane w ramach „Miasta w dialogu z trzecim sektorem” zaczną obowiązywać w Warszawie od początku 2018 roku.

„Miasto w dialogu” z jest odpowiedzią na zdiagnozowany m.in. w badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor kryzys dialogu na linii m.st. Warszawa - trzeci sektor.

  • Po 10 latach funkcjonowania obecnej struktury dialogu, potrzebne jest nowe otwarcie, tak, by głos mogły zabrać nowe osoby i organizacje, głos organizacji już uczestniczących był lepiej słyszalny, a wszyscy uczestnicy dialogu współpracowali na podstawie klarownych zasad.
  • Kompetencje istniejących ciał dialogu (komisje dialogu społecznego, dzielnicowe komisje dialogu społecznego, Forum Dialogu Społecznego, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego) i relacje między nimi są niejasne.
  • Struktura dialogu Miasta z trzecim sektorem jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów w Polsce. Wymaga uporządkowania tak, by była zrozumiała zarówno dla osób funkcjonujących w niej, jak i będących poza nią.
  • Poczucie wpływu KDSów i DKDS-ów na decyzje biur i wydziałów dzielnic jest bardzo niskie.
  • W organizacjach jest potencjał, który w dalszym ciągu nie jest dość dobrze wykorzystany przez Miasto.

Miasto chce wprowadzić w życie rozwiązania, które sprawią, że

  • polepszy się komunikacja między urzędami a ciałami dialogu,
  • wzrośnie zaangażowanie w dialog organizacji i urzędników,
  • prowadzone dyskusje będą efektywne i będą się przekładać na konkretne rozwiązania.

Rozwiązania wypracowane w ramach „Miasta w dialogu z trzecim sektorem” zaczną obowiązywać w Warszawie od początku 2018 roku.

Skala zmian - to czy zmieni się wszystko lub nie zmieni się nic - zależy od Ciebie!

 

Harmonogram i przebieg „Miasta w dialogu z trzecim sektorem”

1. Badanie jakościowe (lipiec 2016)

Badanie ma na celu zebrać i uporządkować wiedzę na temat istniejącej struktury dialogu  oraz jej mocnych i słabych stron oraz zidentyfikować grupy, których przedstawiciele wezmą udział w kolejnych etapach procesu.

2. Warsztaty diagnostyczne (sierpień-wrzesień 2016)

Podczas dziesięciu warsztatów pogłębimy diagnozę dialogu na linii Miasto - trzeci sektor z celowo zrekutowanymi osobami, reprezentującymi różne grupy interesariuszy (m.in. osoby uczestniczące w ciałach dialogu, osoby funkcjonujące poza systemem dialogu, organizacje pozarządowe, urzędnicy, aktywiści) oraz wypracujemy pierwsze propozycje rozwiązań.

3. Otwarta debata (pierwszy tydzień października 2016)

Podczas debaty wszystkie chętne osoby będą mogły zapoznać się z diagnozą funkcjonowania struktury dialogu. Będzie to moment, aby uzupełnić ją o swój punkt widzenia oraz zaproponować własne propozycje rozwiązań.

Debata będzie organizowana we współpracy ze Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

4. KOLAB (październik-listopad 2016)

KOLAB to moderowana praca warsztatowa stałej grupy uczestników, którzy wspólnie zgłębiają dane zagadnienie w trakcie cyklu spotkań. Praca w tej metodologii uwzględnia aktywny udział przedstawicieli różnych, kluczowych grup interesariuszy tematu, który jest przedmiotem prac.

W „Mieście w dialogu z 3 sektorem” prace KOLAB-u przeprowadzone zostaną w cyklu czterech spotkań z grupą 16 osób, w skład której wejdą zarówno przedstawiciele środowiska pozarządowego, jak i urzędników oraz radnych miejskich i dzielnicowych. Efektem pracy KOLAB-u będą scenariusze możliwych rozwiązań dla nowej struktury dialogu m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi.

Podczas rekrutacji do KOLAB-u zadbamy o to, by osoby włączone w jego prace reprezentowały różne perspektywy – także spojrzenie spoza obecnie funkcjonującej struktury dialogu miasta – oraz o to, by żadna z reprezentowanych perspektyw nie dominowała dyskusji.


Dokładne kryteria doboru uczestników KOLAB-u zostaną opracowane w oparciu o wyniki warsztatów diagnostycznych, które mają miejsce na wcześniejszym etapie procesu (sierpień-wrzesień).

5. Gra dyskusyjna (marzec 2017)

Podczas gry dyskusyjnej przedstawione i przedyskutowane zostaną najważniejsze wnioski z diagnozy, argumentacje różnych grup interesariuszy oraz możliwe scenariusze rozwiązań opracowane podczas KOLABu. Zbadane zostaną preferencje uczestników spotkania odnośnie proponowanych modeli struktury dialogu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, wziąć udział w spotkaniach?

Kontakt:

miastowdialogu@poledialogu.org.pl

+48 737 464 853

„Miasto w dialogu z trzecim sektorem” to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Pole Dialogu we współpracy z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” na zlecenie m.st. Warszawa.

  • Pliki do pobrania

Program rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi do 2020 roku

Program współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi