null

Miasto w dialogu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawa zaprasza na

Miasto w dialogu z 3 sektorem,

czyli cykl warsztatów i debat na temat zmiany struktury dialogu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi

„Miasto w dialogu z trzecim sektorem” realizuje jeden z celów Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi do 2020 roku, czyli wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego. Taka publiczna debata jest także wpisana w Programie współpracy m.st. Warszawa w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi jako priorytetowe zadanie publiczne na 2016 rok (par. 6, pkt 2). Oba dokumenty były wypracowywane i konsultowane z przedstawicielkami i przedstawicielami warszawskich organizacji pozarządowych i ciał dialogu.

Rozwiązania wypracowane w ramach „Miasta w dialogu z trzecim sektorem” zaczną obowiązywać w Warszawie od początku 2018 roku.

„Miasto w dialogu” z jest odpowiedzią na zdiagnozowany m.in. w badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor kryzys dialogu na linii m.st. Warszawa - trzeci sektor.

  • Po 10 latach funkcjonowania obecnej struktury dialogu, potrzebne jest nowe otwarcie, tak, by głos mogły zabrać nowe osoby i organizacje, głos organizacji już uczestniczących był lepiej słyszalny, a wszyscy uczestnicy dialogu współpracowali na podstawie klarownych zasad.
  • Kompetencje istniejących ciał dialogu (komisje dialogu społecznego, dzielnicowe komisje dialogu społecznego, Forum Dialogu Społecznego, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego) i relacje między nimi są niejasne.
  • Struktura dialogu Miasta z trzecim sektorem jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów w Polsce. Wymaga uporządkowania tak, by była zrozumiała zarówno dla osób funkcjonujących w niej, jak i będących poza nią.
  • Poczucie wpływu KDSów i DKDS-ów na decyzje biur i wydziałów dzielnic jest bardzo niskie.
  • W organizacjach jest potencjał, który w dalszym ciągu nie jest dość dobrze wykorzystany przez Miasto.

Miasto chce wprowadzić w życie rozwiązania, które sprawią, że

  • polepszy się komunikacja między urzędami a ciałami dialogu,
  • wzrośnie zaangażowanie w dialog organizacji i urzędników,
  • prowadzone dyskusje będą efektywne i będą się przekładać na konkretne rozwiązania.

Rozwiązania wypracowane w ramach „Miasta w dialogu z trzecim sektorem” zaczną obowiązywać w Warszawie od początku 2018 roku.

Skala zmian - to czy zmieni się wszystko lub nie zmieni się nic - zależy od Ciebie! 

Harmonogram i przebieg „Miasta w dialogu z trzecim sektorem”

1. Badanie jakościowe (lipiec 2016)

Badanie ma na celu zebrać i uporządkować wiedzę na temat istniejącej struktury dialogu  oraz jej mocnych i słabych stron oraz zidentyfikować grupy, których przedstawiciele wezmą udział w kolejnych etapach procesu.

2. Warsztaty diagnostyczne (sierpień-wrzesień 2016)

Podczas dziesięciu warsztatów pogłębimy diagnozę dialogu na linii Miasto - trzeci sektor z celowo zrekutowanymi osobami, reprezentującymi różne grupy interesariuszy (m.in. osoby uczestniczące w ciałach dialogu, osoby funkcjonujące poza systemem dialogu, organizacje pozarządowe, urzędnicy, aktywiści) oraz wypracujemy pierwsze propozycje rozwiązań.

3. Otwarta debata w ramach warszawskiego spotkania pozarządowo-samorządowego Miasto współpracy/Miasto w dialogu (3 października 2016)

Podczas debaty wszystkie chętne osoby będą mogły zapoznać się z diagnozą funkcjonowania struktury dialogu. Będzie to moment, aby uzupełnić ją o swój punkt widzenia oraz zaproponować własne propozycje rozwiązań.

Całe wydarzenie jest organizowane we współpracy ze Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Więcej informacji i formularz rejestracyjny: http://warszawa.ngo.pl/spotkanie.

4. KOLAB (październik-grudzień 2016)

KOLAB to moderowana praca warsztatowa stałej grupy uczestników, którzy wspólnie zgłębiają dane zagadnienie w trakcie cyklu spotkań. Praca w tej metodologii uwzględnia aktywny udział przedstawicieli różnych, kluczowych grup interesariuszy tematu, który jest przedmiotem prac.

W „Mieście w dialogu z 3 sektorem” prace KOLAB-u przeprowadzone zostaną w cyklu czterech spotkań z grupą 16 osób, w skład której wchodzą zarówno przedstawiciele środowiska pozarządowego, jak i urzędników oraz radnych miejskich i dzielnicowych. Efektem pracy KOLAB-u będą scenariusze możliwych rozwiązań dla nowej struktury dialogu m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi.

Podczas rekrutacji do KOLAB-u zadbaliśmy o to, by osoby włączone w jego prace reprezentowały różne perspektywy – także spojrzenie spoza obecnie funkcjonującej struktury dialogu miasta – oraz o to, by żadna z reprezentowanych perspektyw nie dominowała dyskusji.

Więcej informacji na temat KOLAB-u, także dokładny skład grupy, znajduje się na stronie.

5. Gra dyskusyjna (marzec 2017)

Podczas gry dyskusyjnej przedstawione i przedyskutowane zostaną najważniejsze wnioski z diagnozy, argumentacje różnych grup interesariuszy oraz możliwe scenariusze rozwiązań opracowane podczas KOLABu. Zbadane zostaną preferencje uczestników spotkania odnośnie proponowanych modeli struktury dialogu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, wziąć udział w spotkaniach?

Kontakt:

miastowdialogu@poledialogu.org.pl

+48 737 464 853

„Miasto w dialogu z trzecim sektorem” to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Pole Dialogu we współpracy z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” na zlecenie m.st. Warszawa.

  • Pliki do pobrania

Program rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi do 2020 roku

Program współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi

Rozwiązania wypracowane w ramach „Miasta w dialogu z trzecim sektorem” zaczną obowiązywać w Warszawie od początku 2018 roku.

 

Harmonogram i przebieg „Miasta w dialogu z trzecim sektorem”

Zobacz galerię (2 zdjęć)