null

Małe granty z zakresu kultury - rusza przyjmowanie wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stołeczne Biuro Kultury uruchomiło środki na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w trybie tzw. małych grantów. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych. Nabór ofert trwa do wyczerpania puli środków.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

  • wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni,
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie) decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
  • projekt nie może stanowić części większego zadania, musi stanowić samodzielną, odrębną całość.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w trybie tzw. małych grantów zostały zabezpieczone środki w wysokości 119 000 zł.

Oferty wraz załącznikiem w postaci KRS-u należy składać w sekretariacie Biura Kultury (ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa). Procedura dotycząca „małych grantów” opisana jest na stronie, zaś szczegółowe informacje dostępne są  na stronie.  Dodatkowych informacji o konkursie udziela Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Biura Kultury pod numerem telefonu:  22 44 30 351

 

Więcej informacji:

Agnieszka Kłąb

zastępca rzecznika prasowego

Urzędu m.st. Warszawy

Tel. 22 44 333 82

519-066-077 | aklab@um.warszawa.pl

 

Zobacz także:

www.um.warszawa.pl/dla-mediow