null

Małe dotacje i nowa procedura konkursowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 marca 2019 roku w związku z wejściem w życie Rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w m.st. Warszawie obowiązują nowe procedury:

w sprawie małych dotacji – http://ngo.um.warszawa.pl/maledotacje

 

w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - http://ngo.um.warszawa.pl/procedura-konkursowa-2019