null

Kursy komputerowe dla seniorów – poziom podstawowy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa zadania konkursowego: Kursy komputerowe dla seniorów – poziom podstawowy.

Etap konkursu:
Rozpatrywany
Termin składania
2020-01-20T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Kursy komputerowe dla seniorów – poziom podstawowy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/  do dnia 20 stycznia 2020 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2020 roku do godz. 16:00
    w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 w Warszawie lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Kancelaria Ogólna Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa (liczy się data wpływu do BiuraZa prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Borys-Dziedzic, nr telefonu 22 443 14 38 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: