null

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dęby Młocińskie" [Bielany]

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu

m.st. Warszawy przy Pl. Bankowy 2 w pok. 2103 (21 piętro).

 


Konsultacje trwają od 16 kwietnia do 7 maja 2019 r.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2019 r.

Uwagi dotyczące uchwały proszę przesyłać:

 

  • na adres: aszczesna@um.warszawa.pl,   
  • pod numer faksu 22/ 443 25 02,
  • na adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: