null

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2101 (21 piętro).
 

Konsultacje trwają od 11 do 18 kwietnia 2019 r.
Przeczytaj projekt uchwały >>> i uzasadnienia >>>

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia
2019 r
. na:

 

  • adres poczty elektronicznej: mczubinska@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 


Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska