null

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2021 roku.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, w godzinach 8.00-16.00 (po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 22 443 25 18).


Konsultacje trwają od 27 stycznia do 16 lutego 2021 r.

Przeczytaj projekt uchwały >>> i uzasadnienia >>>,

obejrzyj załącznik z lokalizacją kąpieliska na Jeziorku Czerniakowskim


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2021 roku:

  • drogą elektroniczną na adres: mbaczyk@um.warszawa.pl
  • faksem na nr 22 443 25 02
  • drogą pocztową na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
  • do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (po wcześniejszym umówieniu się pod nr telefonu 22 443 25 18)

 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.