null

Konsultacje projektu uchwały dot. udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji na terenie Warszawy służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy  wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się:

 


Konsultacje trwają od 17 lutego do 2 marca 2022r. do godz. 10:00


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2022 r. do godz. 10.00:

  • pocztą elektroniczną na adres jklimczak@um.warszawa.pl, lub
  • do siedziby Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy pod adresem pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym 22 lutego 2022 r. w godz. 14-16 na platformie ZOOM lub Teams, na którym nastąpi prezentacja projektu uchwały. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na jklimczak@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym.

 

 

Uzasadnienie skrócenia terminu do przedstawienia opinii na piśmie:

W celu szybszej likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy na terenie Warszawy, konieczne jest niezwłoczne uruchomienie nowych zasad udzielania dotacji. W projekcie uchwały wprowadzono zmiany, które usprawniają proces udzielania dotacji oraz umożliwią większej liczbie mieszkańców skorzystanie z dotacji z budżetu m.st. Warszawy. Wprowadzenie zmian jest wynikiem licznych apeli mieszkańców, organizacji społecznych oraz radnych m.st. Warszawy.

Istotne jest niezwłoczne przedłożenie dokumentu Radzie m.st. Warszawy m.in. z powodu obostrzeń wynikających z uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku

 

Uchwała wraz z załącznikami dostępna na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl