null

Konsultacje projektu programu współpracy na 2010 rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, zainteresowane działaniem na rzecz m.st. Warszawy, do konsultacji projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje i uwagi przyjmowane są do 30 czerwca br.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, zainteresowane działaniem na rzecz m.st. Warszawy, do konsultacji projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu jest dokument powstały na bazie tegorocznego programu współpracy. Treść przyszłorocznego programu współpracy będzie w całości uzgodniona ze stołecznymi organizacjami pozarządowymi, a ich sugestie wzięte pod uwagę przy tworzeniu ostatecznej wersji programu.projekt programu współpracy na 2010 rok do konsultacji
Wszelkie propozycje i sugestie należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2009 roku na adres poczty elektronicznej: ngo@um.warszawa.pl lub tradycyjnej:

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa

z dopiskiem Program współpracy 2010.

W celu zachowania porządku w trakcie zbierania i rozpatrywania uwag oraz sugestii, prosimy o podawanie informacji w następujący sposób:


  • Stan zapisu zawarty w projekcie programu na 2010 rok

z podaniem nr § i pkt.

  • Sugerowana zmiana

(konkretny sugerowany zapis paragrafu i pkt.)

  • Uzasadnienie

  • Zgłaszający uwagę


Załączniki: