null

Konsultacje projektu programu współpracy na 2009 rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, zainteresowane działaniem na rzecz m.st. Warszawy, do konsultacji programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, zainteresowane działaniem na rzecz m.st. Warszawy, do konsultacji programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu jest obowiązujący w 2008 roku program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Treść przyszłorocznego programu współpracy będzie w całości uzgodniona ze stołecznymi organizacjami pozarządowymi, a ich sugestie wzięte pod uwagę przy tworzeniu ostatecznej wersji programu.

Wszelkie propozycje i sugestie należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku na adres poczty elektronicznej: ngo@um.warszawa.pl lub tradycyjnej:

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

ul. Smolna 10a,
00-375 Warszawa,

z dopiskiem Program współpracy 2009.

W celu zachowania porządku w trakcie zbierania i rozpatrywania uwag oraz sugestii, prosimy o podawanie informacji w następujący sposób:

Stan pierwotny danego zapisu
z podaniem nr § i pkt.
Sugerowana zmiana
(konkretny sugerowany zapis paragrafu i pkt.)
Uzasadnienie Zgłaszający uwagę

Załączniki: