null

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2020 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2020 roku.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy  przy  pl. Bankowy  2,  p. XXI,  pok. 2119  w  godzinach  8.00-16.00.

 


Konsultacje  trwają od 28 października do 18 listopada 2019 r.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2019 roku na:

 

  • e-mail: nborkowska@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (pok. 2119).

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Formularze dostępne na:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/dla_nog_konsultacje_projektu_programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezdomnosc