null

Konsultacje Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 (zwany dalej "Programem") stanowi realizację obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę ustawą z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym – dawanie specjalistycznego wsparcia, dbanie o dobre relacje i zdrowie mieszkańców.

Program jest częścią przyjętej 14 października 2021 roku Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030.

Program składa się z diagnozy opisującej problemy związane z używaniem  substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz zawiera charakterystykę obszarów kumulacji problemów społecznych w Warszawie. W Programie opisano zasoby Miasta w zakresie pomocy osobom uzależnionym, ich rodzinom, dzieciom i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Opisana została też koncepcja Lokalnego Systemu Wsparcia. Ważną częścią Programu są zadania i kompetencje Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy i Dzielnicowych Zespołów. Dzielnice m.st. Warszawy na podstawie Programu opracowują harmonogramy działań lokalnych uwzględniające specyfikę dzielnic, dlatego znalazły się wymagania wobec tych dokumentów. Zamieszczone mapy kumulacji problemów społecznych dla każdej dzielnicy m.st. Warszawy, mają służyć do planowania działań w obszarach, które wymagają szczególnego wsparcia. W dokumencie umieszczono również standardy realizacji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu tego Programu.

Treść projektu Programu oraz formularz konsultacji projektu znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych przy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, w godzinach 8 – 16, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na 22 443 14 60.  

Konsultacje trwają do 8 lutego 2022

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

1. Weź udział w spotkaniu konsultacyjnym online: 4 lutego (piątek) o godz. 11.30

UWAGA: W spotkaniu online może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres anoga@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym.

2. Przedstaw pisemne uwagi do projektu Programu na formularzu do zgłaszania uwag (plik otwiera się w osobnej karcie)

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 8 lutego 2022 roku w jednej z form:

  • e-mailem na adres poczty elektronicznej: anoga@um.warszawa.pl
  • na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul.  ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
  • faksem: 22 443 14 42

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Formularz zgłaszania uwag

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2024