null

Konsultacje procedur

Drukuj otwiera się w nowej karcie

serdecznie zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w trwających konsultacjach dotyczących:

 • oraz zmian w procedurze małodotacyjnej.

Zmiany w procedurze konkursowej:

 • we wzorach ogłoszeń konkursowych została dodana informacja o terminie ogłoszenia wyników w ciągu 55 dni od zakończenia terminu składania ofert;
 • we wzorach ogłoszeń konkursowych w Protokole Oceny Oferty punkt IV-V „Udział innych środków finansowych planowany na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (przy wspieraniu)” został rozdzielony na dwa oddzielne punkty;
 • w załącznikach 1 i 2 dodane zostało postanowienie, że osoby które nie wyraziły zgody na publikację imienia i nazwiska w projekcie zarządzenia/uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej nie mogą wchodzić w skład komisji konkursowej;
 • we wzorach umów punkt dotyczący pobierania opłat od pojedynczego odbiorcy zadania określony został jako fakultatywny;
 • z karty oceny formalnej została usunięta tabela, w której zamieszczone były kryteria oceny formalnej.

Szczegóły na stronie: um.warszawa.pl/waw/ngo

Zmiany w procedurze małodotacyjnej:

 • przyjęcie interpretacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie, z którą publikację ofert złożonych w trybie małych dotacji poprzedza ocena uznania celowości realizacji zadania publicznego;
 • publikowanie jedynie ofert, co do których organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznał celowość ich realizacji;
 • dotacja obejmująca jedynie zadania mieszczące się w sferze zadań publicznych określnych w art. 4 ust. 1 ustawy; usunięte zostały zapisy pozwalające na umieszczenie zakresu zadania budżetowego, a także dokumentu strategicznego wskazanego w aktualnym programie współpracy;
 • w przypadku braku naboru organizacja ma możliwość złożenia oferty w wersji papierowej z pominięciem Generatora;
 • Zespół opiniujący oferty składane w ramach naboru małych dotacji przystępuje do ponownego ich zaopiniowania, jeśli w ustawowym okresie 7 dni upublicznienia oferty wpłynęły uwagi jej dotyczące;
 • we wzorach umów zostało uwzględnione zagadnienie dotyczące dostępności;
 • w załącznikach do umów została doprecyzowana informacja o nierozliczaniu paragonów, które nie są uznawane za fakturę uproszczoną.

Szczegóły na stronie: um.warszawa.pl/waw/ngo

Konsultacje zmian w procedurze konkursowej trwają do 4 lipca 2022. Konsultacje procedury małodotacyjnej do 15 lipca br.