null

Konsulatacje do programu współpracy w 2008 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, zainteresowane działaniem na rzecz m.st. Warszawy, do konsultacji programu współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu jest obowiązujący w roku 2007 program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi [tekst programu] . Treść przyszłorocznego programu współpracy będzie w całości uzgodniona ze stołecznymi organizacjami pozarządowymi, a ich sugestie wzięte pod uwagę przy tworzeniu ostatecznej wersji programu. Dokument zostanie uchwalony jeszcze w 2007 roku.

Wszelkie propozycje i sugestie należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia sierpnia 2007 roku na adres poczty elektronicznej: ngo@um.warszawa.pl lub tradycyjnej:

pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa,
z dopiskiem Program współpracy 2008.

W celu zachowania porządku w trakcie zbierania i rozpatrywania uwag oraz sugestii, prosimy o przekazywanie informacji w następujący sposób:

Stan pierwotny danego zapisu
z podaniem nr § i pkt.
Sugerowana zmiana
(konkretny sugerowany zapis paragrafu i pkt.)
UzasadnienieZgłaszający uwagę

Z wyrazami szacunku,

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy,
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

/-/ Marcin Wojdat

Warszawa, dnia 14 czerwca 2007 r.