null

Konkurs Projektów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na lata 2007-2009

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Fundacja „Fundusz Współpracy” pełniąca funkcję Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w zakresie komponentu I „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, ogłasza otwarty nabór wniosków na pierwszą edycję konkursu projektów na lata 2007-2009.

Fundacja „Fundusz Współpracy” pełniąca funkcję Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w zakresie komponentu I „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, ogłasza otwarty nabór wniosków na pierwszą edycję konkursu projektów na lata 2007-2009. W obecnej edycji konkursu wnioski mogą być składane na:

* Projekty mikro - na rozwój instytucjonalny organizacji rozpoczynających działalność (tj., które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub do innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia naboru wniosków w danej edycji konkursu w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych), w tym na podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz inwestycje w infrastrukturę.
Dofinansowanie - do 90% kosztów całkowitych projektu, tj. od 5 000 EUR do 15 000 EUR.
* Projekty małe - na realizację projektów tematycznych.
Dofinansowanie - do 90% kosztów całkowitych projektu, tj. od 5 000 EUR do 50 000 EUR.

Zakres merytoryczny składanych wniosków winien mieścić się w podanych niżej obszarach tematycznych:

* poszanowanie zasad demokracji;
* podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych;
* rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego.

Czas realizacji projektów nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium RP: fundacje i stowarzyszenia; organizacje założone przez kościoły i/lub związki wyznaniowe, inne organizacje non-profit charakteryzujące się odrębnym statusem prawnym, działające na rzecz pożytku publicznego; partnerzy społeczni.


Po wypełnieniu wniosku o dofinansowanie należy go wydrukować, skopiować i dostarczyć oryginał i dwie kopie na adres Fundacji "Fundusz Współpracy".

Wnioski należy składać do dnia 8 czerwca 2007 r. do godz. 16.00 w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja „Fundusz Współpracy”
Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Dział Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”.

W wypadku wniosków przesłanych pocztą o ich ważności decyduje data stempla pocztowego.

Do przeliczenia kwoty dofinansowania należy stosować kurs kupna Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu ogłoszenia konkursu.

Dla I edycji konkursu ogłoszonego w dniu 24 kwietnia 2007 r. kurs ten wynosi: 1 euro = 3,7447 zł
(Kurs kupna euro NBP, Tabela nr 80/C/NBP/2007 z dnia 2007-04-23 obowiązująca od dnia 2007-04-24)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Fundacji „Fundusz Wspólpracy"
tel. : (+48 22) 45 09 857, 45 09 964,
faks: (+48 22) 45 09 856,
e-mail: fop@cofund.org.pl

Załączniki: