null

Konkurs preselekcyjny na przeprowadzenie debaty dot. struktury ciał dialogu obywatelskiego w m.st. Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konkurs preselekcyjny na przeprowadzenie debaty dot. struktury ciał dialogu obywatelskiego w Mieście.
 
W związku z realizacją Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (dalej jako PRW) m.st. Warszawa zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konkursie preselekcyjnym na przeprowadzenie debaty dotyczącej struktury ciał dialogu w Mieście.
Konkurs będzie się składał z 2 etapów:

  • nabór wniosków do dnia 22 lutego 2016 roku na formularzu dostępnym tutaj
  • spotkania Zespołu Sterującego PRW ze wszystkimi wnioskodawcami, którzy w terminie złożyli wypełniony formularz


Nabór wniosków odbywać się będzie zarówno w formie elektronicznej (np.: skan formularza)  jak i papierowej. Wnioski można przesyłać na adres ngo@um.warszawa.pl lub składać w sekretariacie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pokój 136, 00-099 Warszawa.

Po przeprowadzonym procesie zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadania publicznego. W związku z wysokim poziomem złożoności zadania mamy nadzieję, że działania poprzedzające ogłoszenie konkursowe, pomogą wnioskodawcom przy przygotowaniu ofert na otwarty konkurs.

Uwaga: Brak udziału w konkursie preselekcyjnym nie wyklucza z uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

OPIS ZADANIA:
Rada m.st. Warszawy w 2015 roku przyjęła Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW), w którym wskazuje organizacje pozarządowe jako kluczowego partnera Miasta w prowadzeniu działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości życia jego mieszkańców poprzez zwiększenie swojego udziału w tworzeniu polityk publicznych, wprowadzaniu nowych rozwiązań i realizacji zadań publicznych.
Jednym z działań wynikających z dokumentu jest zainicjowanie publicznej debaty z organizacjami, która będzie miała na celu nowe zdefiniowanie i określenie zadań poszczególnych ciał dialogu obywatelskiego i Pełnomocnika oraz zbudowanie systemu wzmacniającego relacje między nimi. (PRW Zadanie 1.1.1).

Zadanie powinno zostać zrealizowane zgodnie z założeniami PRW – Wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego.  (PRW Cel szczegółowy 1.1).

Cel zadania:
Zainicjowanie publicznej debaty oraz zdefiniowanie i określenie zadań poszczególnych ciał dialogu obywatelskiego, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zbudowanie systemu wzmacniającego relacje między nimi.

Punktem wyjścia do debaty jest obecna struktura dialogu (m.in.: WRDPP, KDS-y. DKDS-y i FDS) oraz istniejące opracowania dotyczące diagnozy działania (Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020; Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2015).
Realizacja zadania:

  1. Przygotowanie założeń debaty oraz sposobu jej przeprowadzenia
  2. Przeprowadzenie debaty z uwzględnieniem:
    • organizacji pozarządowych, w tym organizacji współpracujących z Miastem i działających w strukturach dialogu obywatelskiego jak i organizacji nie znajdujących się obecnie w strukturach dialogu obywatelskiego i niepodejmujące współpracy z Miastem;
    • przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy, w tym jednostek współpracujących z organizacjami pozarządowymi (m.in.: biura, dzielnice, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki pomocy społecznej). Centrum Komunikacji Społecznej oraz Pełnomocnik będą wspierali oferenta/ów w dotarciu do pracowników Urzędu
  3. Sporządzenie dokumentu podsumowującego debatę i opracowanie na jego podstawie założeń do zmiany struktury dialogu obywatelskiego z określeniem poszczególnych zadań i kompetencji poszczególnych ciał dialogu oraz wzajemnych relacji pomiędzy nimi (założenia powinny być przedstawione w formie, która umożliwi proste przełożenie ich na zapisy rocznego programu współpracy)
  4. Przygotowanie rekomendacji dotyczących usprawnienia komunikacji pomiędzy ciałami struktury dialogu obywatelskiego oraz Miastem, a także podnoszenia wiedzy i kompetencji osób działających w strukturze dialogu, ze szczególnym uwzględnieniem członków prezydiów i przewodniczących tych ciał.

 

Więcej o Proramie rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowcyh do roku 2020 (PRW) znajduje się TUTAJZałączniki: