null

Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ww. ustawy) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar współpracy partnerskiej:

1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu VI PO KL, zgodnego z tematem: „Działania służące aktywności zawodowej”. Projekty skierowany do rodziców osób niepełnosprawnych. Projekt powinien uwzględniać komponent ponadnarodowy.

Działania aktywizujące rodziców osób niepełnosprawnych: tj. wsparcie psychologiczne, doradztwo, trening zawodowy. Potencjalna rola partnera: współpraca przy tworzeniu dziennego ośrodka opieki i systemu informacji: „rodzi się dziecko niepełnosprawne”, aktywizacja zawodowa osób długotrwale niepracujących.

Projekt innowacyjny w rozumieniu „Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL z dnia 1 kwietnia 2009 r.”

2. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu VI PO KL, zgodnego z tematem: „Działania służące aktywności zawodowej”. Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku 45+. Projekt powinien uwzględniające komponent ponadnarodowy.

Działania aktywizujące osoby bezrobotne w kierunku organizacji i świadczenia usług turystycznych. Grupa odbiorców wywodzić się będzie z trudnego środowiska bezrobocia dziedziczonego. Potencjalna rola partnera: współpraca przy organizacji usług turystycznych oraz rozwój zanikających zawodów rzemieślniczych. Poszukujemy Partnerów, którzy mają w szczególności doświadczenie w pracy z beneficjentami zamieszkałymi dzielnice Praga Północ i Praga Południe.

Projekt innowacyjny w rozumieniu „Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL z dnia 1 kwietnia 2009 r.”

3. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 9.4 tj.:

Doskonalenie kadry systemu oświaty w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej. Studia podyplomowe, szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli oraz pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego jak również pracowników administracji oświatowej.

4. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach innych funduszy zewnętrznych ukierunkowanych na rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz obejmujące zagadnienia dotyczące szeroko pojętego rynku pracy.


Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 8 października 2009 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX., pokój nr 1904, tel. 22 656 76 08


Zgłoszenie powinno zawierać:

I. Informacje dotyczące planowanego wspólnego projektu przygotowane na formularzu aplikacyjnym przewidzianym w dokumentacji konkursowej na rok 2009 w ramach odpowiedniego Programu - Działania / Poddziałania zawierające:

1. Krótką koncepcję wspólnego projektu uwzględniającą:
a) cel projektu,
• Wskazanie obszaru zgodności planowanego przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi m. st. Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 oraz Polityki Edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008 – 2012).
• Wskazanie obszaru zgodności z dokumentami strategicznymi UE
b) grupę docelową
c) główne działania
d) sposób zarządzania projektem (ze wskazaniem roli partnerów oraz określeniem roli m. st. Warszawy)
e) oczekiwane rezultaty
f) propozycja podziału zadań między partnerami
g) czas realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia)
h) szacowany budżet planowanego projektu.
i) osoby do kontaktów roboczych
2. Wskazanie potencjalnego źródła finansowania (Nazwa programu Operacyjnego, Priorytetu i Działania)
3. Wypełnione oświadczenie oferenta zgodnie z załącznikiem nr 1 dostępnym na stronie www.bip.warszawa.pl / zakładka Ogłoszenia i informacje / Projekty współfinansowane ze środków UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Kryteria wyboru partnerów:

1. Złożenie zgłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
2. Złożenie zgłoszenia na odpowiednim formularzu aplikacyjnym przewidzianym w dokumentacji konkursowej na rok 2009 w ramach odpowiedniego Programu - Działania / Poddziałania.
3. Doświadczenie Partnera w realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry.
4. Jakość planowanego wspólnego przedsięwzięcia.
5. Spójność potencjalnego projektu z założeniami Społecznej Strategii Warszawy oraz Polityki Edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008 – 2012.
6. Spójność przedstawionego projektu z kryteriami dostępu oraz Planem Działań dla odpowiedniego działania PO KL lub funduszu zewnętrznego, w ramach którego jest przygotowywany projekt.


M.st. Warszawa informuje, że podpisze umowy partnerskie tylko z podmiotami, których aplikacje zostaną ocenione najlepiej.

M.st. Warszawa może uczestniczyć w proponowanych projektach na zasadzie Lidera lub Partnera. Dokładne określenie ról poszczególnych partnerów w projekcie nastąpi na etapie prac nad ostateczną wersją wspólnego wniosku aplikacyjnego.

Załączniki: