null

Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z UE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ww. ustawy) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar współpracy partnerskiej:

1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 6.1.1 tj.:

Projekty obejmujące identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze. Realizacja programów aktywizacji zawodowej połączona z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie.

Projekty wspierające rozwój wolontariatu i dialogu zachęcające pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz upowszechniające i promujące alternatywne i elastyczne formy zatrudnienia.

2. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 6.2 tj.:

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez: doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również wsparcie finansowe (na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe) oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

3. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 8.1.1 tj.:

Szkolenia i doradztwo ogólne oraz specjalistyczne dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych i innych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji ich uzupełnieniem lub podwyższeniem.


4. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 9.3 tj.:

Projekty informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, usługi doradcze oraz kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny oraz wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego.

5. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 9.4 tj.:

Doskonalenie kadry systemu oświaty w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej. Studia podyplomowe, szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli oraz pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego jak również pracowników administracji oświatowej.

6. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach innych Programów i działań PO KL ukierunkowanych na rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz obejmujące zagadnienia dotyczące szeroko pojętego rynku pracy.


Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 10 lipca 2009 r., w godzinach 8.00 - 16:00. Biurze Funduszy Europejskich, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX., pokój nr 1904, tel. 22 656 76 08.Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Krótką koncepcję wspólnego projektu uwzględniającą:
a) cel projektu:
* Wskazanie obszaru zgodności planowanego przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi m. st. Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 oraz Polityki Edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008 – 2012)
* Wskazanie obszaru zgodności z dokumentami strategicznymi UE
b) grupę docelową
c) główne działania
d) sposób zarządzania projektem (ze wskazaniem roli partnerów oraz określeniem roli m.st. Warszawy)
e) oczekiwane rezultaty
f) propozycja podziału zadań między partnerami
g) czas realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia)
h) szacowany budżet planowanego projektu.
i) osoby do kontaktów roboczych

2. Wskazanie potencjalnego źródła finansowania (Nazwa programu Operacyjnego, Priorytetu i Działania)

3. Wypełnione oświadczenie oferenta zgodnie z załącznikiem nr 1 dostępnym na stronie www.bip.warszawa.pl / zakładka Ogłoszenia i informacje / Projekty współfinansowane ze środków UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Kryteria wyboru partnerów:

1. Złożenie zgłoszenia na odpowiednim formularzu aplikacyjnym przewidzianym w dokumentacji konkursowej na rok 2009 w ramach odpowiedniego Programu - Działania / Poddziałania.
2. Złożenie zgłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
3. Doświadczenie Partnera w realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry.
4. Jakość planowanego wspólnego przedsięwzięcia.
5. Spójność potencjalnego projektu z założeniami Społecznej Strategii Warszawy oraz Polityki Edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008–2012.
6. Spójność przedstawionego projektu z kryteriami dostępu oraz Planem Działań dla odpowiedniego działania PO KL.M.st. Warszawa informuje, że podpisze umowy partnerskie tylko z podmiotami, których aplikacje zostaną ocenione najlepiej.

M.st. Warszawa może uczestniczyć w proponowanym projekcie za zasadzie Lidera lub Partnera. Dokładne określenie ról poszczególnych partnerów w projekcie nastąpi na etapie prac nad ostateczną wersją wspólnego wniosku aplikacyjnego.

Załączniki: