null

Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – realizowane w ra

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego:. Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – realizowane w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-03-05T16:00:00
Kategoria konkursu:
Uzależnienia
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:

Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – realizowane w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
    z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 5 marca 2019 r. do godz. 16: 00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć wraz
    z dokumentami, o których mowa w § 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2019 r. do godz. 16: 00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, nr telefonu 22 44 314 84 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: