null

Jaki nowy Program rozwoju pieczy zastępczej?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2023-2025.

 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2023-2025 stanowi realizację obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku. Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt Programu trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

 

Każde dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie. Warszawa realizuje ten obowiązek poprzez kompleksowy system wspierania rodzin. W sytuacji, kiedy bliscy nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki i wychowania, organizujemy pieczę zastępczą. Umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej powinno być ostatecznością, czyli następować po wykorzystaniu wszystkich możliwych form wsparcia rodziny w środowisku. W pieczy zastępczej tworzymy warunki, które sprzyjają indywidualnej  pracy z dzieckiem, dlatego rozwijamy różnorodne formy, w tym rodzinne oraz specjalistyczne. Dzieci w pieczy zastępczej potrzebują stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa oraz akceptacji. Często wracają do swojej rodziny. Tworzymy warunki do pomocy i pozytywnych zmian w rodzinie, aby dziecko mogło bezpiecznie powrócić pod opiekę rodziców. Jeśli nie jest to możliwe, dziecko przebywa w pieczy zastępczej do czasu adopcji lub usamodzielnienia się.

 

Treść projektu Programu oraz formularz konsultacji projektu znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w Biurze Pomocy i Projektów Społecznej przy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, w godzinach 8 – 16 po wcześniejszym umówieniu się pod numerem 22 443 14 98. 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • Weź udział w spotkaniu konsultacyjnym 3 kwietnia (poniedziałek) o godz. 14 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych przy Kruczkowskiego 2

 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 11 kwietnia 2023 roku w jednej z form:

  • e-mailem na adres poczty elektronicznej: bgolab@um.warszawa.pl
  • do siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ulica Kruczkowskiego 2, pok. 5.66
  • na adres Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna: 

  • Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2020 poz. 821, z późn. zm.)